ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა

ქვეყანაში ინტერნეტთან და ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსებთან ხელმისაწვდომობის გარზდა

გავხადოთ ინტერნეტი და ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსები ხელმისაწვდომი შემდეგი ჯგუფებისთვის:

  • დევნილთა დასახლებები, მაღალმთიანი რაიონები, კონფლიქტისპირა დასახლებები.
  • სოცილაურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახები
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
  • სასჯელაღსრულების დაწესებულებები (არასრულწლოვანთა კოლონია, ციხეები)

იხილეთ ჩვენი პროექტი: Charte.ge